طرح ريزي ترميم فاجعه يکي از مسائل مهم و چالش برانگيز در بحث طراحي مرکزداده ها و طراحی سايت ترميم فاجعه است. طرح ريزي ترمیم فاجعه، به منظور مهاجرت و انتقال ريسک ها وکاهش آسيب پذيري، امري حياتي است. انواع پيکره بندي پياده سازي هاي طرح در مرکزداده ها در سه نوع توصيف مي گردد.

Cold Standby :

در اين گزينه، يک يا چند مرکزداده ها هستند که به صورت مناسب پيکره بندي شده اند. فضاي موجود با شرايط محيطي، الکتريکي و ارتباطاتي از پيش تعيين شده و شايسته تجهيز يافته است. نصب هاي سخت افزاري و نرم افزاري، دسترسي به شبکه و بازيابي داده ها، همگي نيازمند به مداخله ي دستي هستند. اين گزينه، از نظر پياده سازي و نگهداري، کمترين هزينه را دارد و نيز داراي تاخير ذاتي از حالت آماده به کار به وضعيت تمام – عملکردي است.

Warm Standby:

در این پيکره بندي، مرکز داده ي اوليه به صورت فعال و مرکزداده ي ثانويه به صورت آماده به کار است و درخواست هاي کاربران تنها در مرکزداده ي اوليه، سرويس دهي مي شوند. در صورت بروز فاجعه و ازکارافتادگي  مرکزداده ي اوليه، مرکزداده ي آماده به کار به درخواست هاي کاربران، سرويس دهي نموده و نيز به طور هم زمان، عمليات لازم براي ترميم ازفاجعه براي مرکزداده ي اوليه صورت مي پذيرد. در اين گزينه، کپي اخير داده ها از مرکزداده هاي توليدي تحويل می شود.

 

 

Hot Standby :

در این پيکره بندي، هم مرکزداده ي اوليه و هم مرکز داده هاي ثانويه هر دو به صورت فعال  مي باشند و هر دو به درخواست هاي کاربران سرويس دهي مي نمايند و در صورت بروزفاجعه، مرکز داده ي ثانويه همزمان به درخواستها، پاسخ دهي نموده ونيز عمليات مقابله با مخاطرات براي مرکزداده ي اوليه، نيز آغاز مي گردد.

   افزونگي مرکزداده ها از طريق این پيکره بندي به دلیل استفاده ي مناسب از منابع وسهولت در مديريت قابل چشم پوشی است.

  اين روش RPO و RTOمناسب تری در مقایسه با روش قبل دارداما هزینه ی پیاده سازی بیشتری را در بر دارد.

معايب آن، شامل پيچيدگي در توسعه ي دوفازي نمونه، افزونگی داده در هر دو جهت و مديريت هر دو تا مرکزداده هاي فعال است .

شريكان ما

آخرین بروزرسانی: 1403/4/5

لطفا منتظر بمانید...